O projekcie

Celem ww. projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu tarnowskiego, przeciwdziałanie aktom opresji i przemocy w szkole, w rodzinie, na boisku sportowym, popularyzowanie sztuki i sportu jako skutecznej broni w walce z agresją, propagowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Projekt rozpocznie się opracowaniem regulaminu konkursu dla uczniów pt. „Chcę żyć, uczyć się i bawić bezpiecznie”. Konkurs zorganizowany będzie w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i animacji filmowej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Następnie planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. programu we wszystkich gminach, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego poprzez lekcje tematyczne i pogadanki, informacje na stronach internetowych starostwa powiatowego i szkół, afisze i ulotki informacyjne. Wszystkim szkołom ( 53 gimnazja i 10 szkół ponadgimnazjalnych) zostanie przekazany regulamin konkursu. Idea konkursu i zasady uczestnictwa będą rozpowszechnione przez urzędy gmin, pedagogów szkolnych i wychowawców klasowych. Komisje konkursowe na szczeblu szkolnym dokonają wyboru 3 najlepszych prac z każdej szkoły, które następnie będą przekazane do oceny przez komisję powiatową, powołaną przez Starostę Tarnowskiego. Zwycięzcy 3 najlepszych prac plastycznych, 3 literackich i 3 z animacji filmowej zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a ich prace opublikowane w wydawnictwie podsumowującym projekt.

W ramach propagowania zdrowego i pozbawionego agresji sposobu spędzania wolnego czasu i realizowania własnych pasji, zorganizowane zostaną zawody sportowe (w piłce nożnej) dla reprezentacji szkół pod hasłem „Fair play na boisku i na co dzień” – finał rozgrywek w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięskie ekipy otrzymają puchary ufundowane przez Starostę Tarnowskiego. Przed rozpoczęciem rozgrywek odbędą się pokazy walk obronnych wykonany przez młodych sportowców – walka fair-play na macie jako przykład na profilaktykę i sposób rozładowania negatywnych emocji.

Zostanie również zorganizowana konferencja edukacyjna dla nauczycieli, szkolnych pedagogów, osób pracujących z młodzieżą w świetlicach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych placówkach oświatowych nt. agresji i form przemocy w stosunku do dzieci i młodzieży występujących w środowisku domowym i szkolnym. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w stosunku do dzieci i młodzieży, służb interwencyjnych, instytucji pomocowych. Wygłoszone zostaną prelekcje dot. m.in. diagnozy stanu bezpieczeństwa w szkołach powiatu tarnowskiego, ocena stopnia przestępczości w powiecie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, najczęściej popełnianych przestępstw przez młodzież i w stosunku do młodocianych, sposobów radzenia sobie z agresją w szkole i w domu oraz reagowania na zachowania agresywne i zauważone objawy przemocy, programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych, możliwości reedukacji i resocjalizacji młodocianych przestępców. W czasie konferencji ogłoszone zostaną wyniki konkursów oraz zawodów sportowych; oficjalnie wręczone zostaną nagrody dla laureatów i dla szkół.

W listopadzie wykonane zostanie wydawnictwo, w którym opublikowane będą materiały z konferencji (prelekcje) oraz nagrodzone w ramach konkursu prace. Publikacja zostanie wysłana do wszystkich gmin powiatu tarnowskiego, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Będzie również umieszczona na stronie internetowej powiatu tarnowskiego jako promocja programu.